Điều khoản sử dụng

 

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Sinh Lý Khỏe. Việc quý khách truy cập và sử dụng website này có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện đề ra sau đây

 

Nội dung website

 

Những nội dung trên website bao gồm thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản chịu sự quản lý của Website Sinh Lý Khỏe.

 

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Website, Sinhlykhoe.net có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

 

Không ai được thay đổi, xóa, giả mạo, sao chép, tiết lộ, di chuyển, sử dụng trái phép bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng mà không được Sinhlykhoe.net chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 

(1) Phục vụ cho hoạt động giao dịch với Sinhlykhoe.net

 

(2) Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữa nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Sinhlykhoe.net đối với các tài sản trí tuệ trên website này.

 

Tài khoản truy cập website

 

Các thành viên có trách nhiệm tự quản lý Tài khoản cá nhân và bảo quản mật khẩu mà mình đăng ký với Sinhlykhoe.net. Các thông tin trong tài khoản truy cập do thành viên tự cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

 

Không được phép đưa thông tin tài khoản cho một bên thứ ba.

 

Trong trường hợp quên tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập, bạn có quyền yêu cầu Sinhlykhoe.net khôi phục lại các thông tin cho bạn, với điều kiện bạn phải khai báo chính xác các thông tin cá nhân như đã đăng ký.

 

Trong trường hợp người sử dụng, người đăng ký vi phạm các quy ước nói trên hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc có những hành vi không lành mạnh, không đúng với phương châm hoạt động và làm tổn hại đến lợi ích của website và của các thành viên khác, chúng tôi có quyền khóa hoặc loại bỏ tài khoản của chủ sở hữu.

 

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

 

Dựa theo hoàn cảnh, yêu cầu và tình hình thực tế mà Sinhlykhoe.net có thể sửa đổi, thay thế, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phân nào đó của các điều khoản mà không cần thông báo trước. Điều khoản sẽ được cập nhật và có hiệu lực tức thời ngay khi được cập nhật trên website. Do đó, bạn cần phải xem lại nội dung một cách thường xuyên để luôn cập nhật được những thông tin đầy đủ nhất.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

 

Tất cả các tài nguyên trong website thuộc quyền sở hữu của Website Sinh Lý Khỏe và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

 

Website đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác giả, do đó mọi sự sao chép, phát hành, xuất bản toàn bộ hay một phần website và / hoặc tác phẩm có cấu trúc tương tự được xem như là đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm quyền tác giả.

fomo-thumb

đã đặt hàng thành công